DSpace
 

Research at Sofia University >
Faculty of Philosophy >
Доклади от конференции / Proceedings >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/10506/2545

Title: Психологията – традиция и съвременност. Сборник научни доклади от юбилейна международна научна конференция по случай 50-години от създаването на специалност „Психология“ в Софийския университет „Св. Климент Охридски“ 1-3 юни 2022 г.
Other Titles: Psychology – Tradition and Modernity. Proceedings of the Jubilee International Conference commemorating 50 years of education in psychology at Sofia University St. Kliment Ohridski 1-3 June 2022
Authors: Зиновиева, Ирина (ред.)
Андреева, Людмила (ред.)
Карабельова, Соня (ред.)
Issue Date: 2022
Publisher: Университетско издателство "Св. Климент Охридски"
Abstract: ПРЕДГОВОР. Международната научна конференция „Психологията – традиция и съвременност“ бе организирана по повод на 50-годишната от създаването на специалност „Психология“ във Философски факултет на Софийския университет „Св. Климент Охридски“, с което се поставя началото на университетското образование по психология в България. На тържествената церемония по откриването на конференцията приветствия поднесоха над 20 организации, в това число Ректорът на Софийския университет, Министърът на образованието и науката, представители на основните университети в страната, в които се преподава психология, на Института за изследване на населението и човека към Българската академия на науките, Дружеството на психолозите в България. Събитието се превърна в академично тържество на общността на психолозите в България. Бяха представени доклади, които анализираха развитието на психологията в Софийския университет, както и на идеите на първите български учени психолози, заедно със спецификата на епохата, в която те са живели и творили. В конференцията участваха 182 учени от България, Гърция, Германия, Ирландия, Кипър, Македония, Португалия и Сърбия. Бяха представени 128 доклада в 10 паралелни секции и една кръгла маса. Броят и качеството на докладите е свидетелство за нарасналия международен авторитет на специалността. Този престиж е ярко изразен и сред студентите и докторантите. През последните години интересът към специалност „Психология“ в Софийския университет „Св. Климент Охридски“ нарасна многократно. Абсолютният брой на кандидатстващите в специалност „Психология“ изпреварва броя на кандидатите в други специалности, традиционно привлекателни за кандидат-студентите. Това се отнася както до бакалавърската, така и до магистърската и докторската степен. Днес специалност „Психология“ в Софийския университет „Св. Климент Охридски“ е най-търсената специалност от кандидат-студентите в университета, като обичайното съотношение на посочилите я като първо желание за специалност, в която искат да се обучават, към броя на приеманите студенти в специалността, е 1:25. Тази висока селективност се отразява и на качеството на приеманите студенти. Работата с тях позволява интензивен учебен процес и постигане на високи критерии, характерни за най-добрите университети в Европа. Представените доклади на конференцията от докторанти и студенти в СУ са ярко доказателство за това. Сборникът е организиран в секции, съответни на основните направления в психологията. Общата редакция на сборника е осъществена от проф. д.пс.н. Ирина Зиновиева, доц. д-р Людмила Андреева и проф. д.пс.н. Соня Карабельова. Поради спецификата на отделните области научната редакция в секциите е предоставена на редакторите на секции, които носят основната отговорност за съдържанието на докладите в нея.
URI: http://hdl.handle.net/10506/2545
ISBN: 978-954-07-5611-0
Appears in Collections:Доклади от конференции / Proceedings

Files in This Item:

File Description SizeFormat
Proceedings_50_Years_Psychology_SU.pdf9.59 MBAdobe PDFView/Open
View Statistics

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

Valid XHTML 1.0! DSpace Software Copyright © 2002-2010  Duraspace - Feedback