DSpace
 

Research at Sofia University >
Faculty of Mathematics and Informatics >
MSc Theses >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/10506/225

Title: Методика за тестване на нефункционални изисквания към сървърни приложения
Other Titles: Methodology for testing nonfunctional requirements of server applications
Authors: Митовска, Петя
Keywords: Методика за тестване
server applications
нефункционални изисквания
Methodology for testing nonfunctional requirements
Issue Date: 15-Oct-2007
Publisher: Софийски университет “Св. Климент Охридски”
Abstract: Тестването на даден продукт винаги е било неизменна част от процеса на разработването му. Наред с еволюирането на жизнения цикъл на разработка на софтуер се налага и усъвършенстването на методите използвани при осигуряването на качеството на този софтуер. Техниките, които се използват в тестовия процес целят както пълно покриване на функционалността, предоставена от приложението, така и по-бърза реализация. Ролята на тестването при осигуряването на качеството на продукта е не само да потвърди, че системата извършва дейностите, които се очакват от нея, но и да открие потенциални проблеми преди те да бъдат имплементирани в кода. Наред с функционалните изисквания, тестерите трябва да следят и за нефункционалните, като например бързина на отговора, лесно използване, сигурност, надеждност. Поради ограничеността на времето, с което разполага тестерския екип за извършване на всички планирани действия, често се налага използването инструменти за автоматизация, с които се постига по-голяма точност, възможност за повторяемост и най-вече се спестяват време и ресурси. Дипломната работа представя методика за планиране, изпълнение и оценка на резултатите от тестването на нефункционални изисквания към сървърните приложения. Разгледана е ролята на контрола на качеството и позицията му в жизнения цикъл на процеса спрямо модела, избран за разработването на софтуера. Направена е класификация на видовете тестове спрямо два критерия: − готовността на софтуерното решение − функционалните и технически изисквания към системата Описан е конкретен проект, към който е приложена разглежданата в дипломната работа методология. Извършен е преглед на основните предимства и недостатъци на софтуерните технологии, използвани за разработването на този 2 проект. Обосновава се изборът на функционалността, която се изследва от проведените тестове. За изготвянето на план за тестването на избраната функционалност се използва целево ориентирана метрика (GQM), състояща се от десет стъпки необходими за определяне на целите на измерванията, които се извличат от бизнес целите : 1. Определяне на бизнес целите 2. Определяне на необходимите знания, свързани с постигането на бизнес целите 3. Определяне на подцели 4. Определяне на същностите и атрибутите свързани с тези подцели 5. Формализиране на целите на измерването 6. Определяне на въпросите за количеството и свързаните с тях индикации, които ще бъдат използвани за постигането на целите на измерването 7. Определяне на данните, които са нужни за съставянето на индикаторите, с които да се отговори на поставените въпроси 8. Дефиниране на измерванията, които ще се ползват 9. Определяне на действията, които ще бъдат извършени за реализацията на измерванията 10. Подготвяне на план за реализация на измерванията Всяка една от тези стъпки е интерпретирана в термините на разглеждания проект, за да се демонстрира как се изготвя план при конкретни бизнес условия. След запознаване с инструмента за провеждане на тестове за натоварване – Мercury LoadRunner 8.0, са описани използваните тестови сценарии и действията, които извършват виртуалните потребители в тях. На базата на получените резултати от измерването е направено сравнение на показателите в зависимост от количеството виртуални потребители. Като резултат от анализа се достига до няколко насоки за бъдещи действия: − Да бъдат разширени на използваните стойности до достигане на максимума на възможностите на системата − Изследване при промяна на софтуерната конфигурация − Изследване при различни хардуерни среди
Description: Методика за тестване на нефункционални изисквания към сървърни приложения Дипломант: Петя Василева Митовска Факултетен номер: M21511 Научен ръководител: доц. Силвия Илиева Консултант: Илина Манова Дата: 17 Октомври 2007
URI: http://hdl.handle.net/10506/225
Appears in Collections:MSc Theses

Files in This Item:

File Description SizeFormat
Metodika za testvane na nefunkcionalni iziskvania.pdfДипломна работа2.15 MBAdobe PDFView/Open
metodika_resumeEN_17_10_2007.pdfSummary106.23 kBAdobe PDFView/Open
metodika_resumeBG_17_10_2007.pdfРезюме103.97 kBAdobe PDFView/Open
resultsAnalysis.zipкод5.38 MBZipView/Open
View Statistics

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

Valid XHTML 1.0! DSpace Software Copyright © 2002-2010  Duraspace - Feedback