DSpace
 

Research at Sofia University >
Faculty of Philosophy >
Годишник на Софийския университет „Св. Климент Охридски”, Философски факултет >
Книга Психология / Livre Psychologie >
T. 105. Книга Психология. >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/10506/1342

Title: Изследване на организационните норми и очаквания като елемент на организационната култура
Other Titles: Study of Organizational Norms and Expectation as an Element of Organizational Culture
Authors: Димитрова, Антония
Dimitrova, Antonia
Keywords: количествен подход
качествен подход
поведенчески норми и очак вания
настояща култура
идеална култура
ВОК
конструктивни култури
пасивно/защит ни култури
агресивно/защитни култури
quantitative approach
qualitative approach
behavioral norms and expectations
current culture
ideal culture
OCI
constructive cultures
passive/defensive cultures
aggressive/ defensive cultures
Issue Date: 2014
Citation: Димитрова, Антония. Изследване на организационните норми и очаквания като елемент на организационната култура. В: Годишник на Софийски университет "Св. Климент Охридски". Философски факултет. Книга Психология, 105, 2014, с. 110-139.
Series/Report no.: Книга Психология;105
Abstract: The article contains two major parts. The fi rst one presents the topic of organizational culture research. Тhe second part describes the scope, goals and results analysis of an empirical study of the current and ideal cultural norms and expectation in „Training and Development“ department of a bank operating on the Bulgarian market, conducted using an adapted version for Bulgarian conditions of Organizational Culture Inventory (OCI), developed by Human Synergistics International. Description of the inventory and Human Synergistics’ basic theoretical model for organizational culture, are presented.
Description: Статията е структурирана в две части. Първата част разглежда темата за изследване на организационната култура с фокус конкретно върху: 1) развитие на изследователската традиция, 2) сравнителен анализ на количествения и качествения подход към изследване на организационната култура и 3) обобщени данни от проучване на съществуващите количествени и качествени подходи и инструменти за изследване на организационната култура. Втората част описва обхвата, целите и анализ на резултатите от емпирично изследване на реалните и идеални културни норми и очаквания в отдел „Обучение и развитие“ на банка, оперираща на българския пазар, проведено с адаптирана за България версия на „Въпросник Организационна култура“ (ВОК), създаден от „Хюман Синерджистикс Интернешънал“. Представено е описание на въпросника и основният модел за организационната култура на „Хюман Синерджистикс“.
URI: http://hdl.handle.net/10506/1342
Appears in Collections:T. 105. Книга Психология.

Files in This Item:

File Description SizeFormat
Dimitrova_Antonia_T105.pdf1.95 MBAdobe PDFView/Open
View Statistics

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

Valid XHTML 1.0! DSpace Software Copyright © 2002-2010  Duraspace - Feedback