DSpace
 

Research at Sofia University >
Faculty of Philosophy >
Автореферати на дисертации / Summaries of PhD&Habilitation Theses >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/10506/1191

Title: Личностни детерминанти на престижното потребление : Автореферат
Authors: Цветанова, Дамяна Иванова
Keywords: икономическа психология
Issue Date: 2011
Publisher: Софийски университет "Св. Климент Охридски"
Abstract: Настоящата дисертация си поставя за цел да проучи някои от съществените аспекти на престижното потребление. Интересът към така посочената област на изследване е продиктуван от актуалността на проблема в световен мащаб, както и от оскъдните данни за психологически проучвания на престижното потребление в български контекст. Усилията на учените обикновено са центрирани върху изследване на потребителското поведение с цел разкриване на мотивите на субектите на престижното потребление, а оттук – обогатяване на маркетинговите практики при позиционирането на определени стоки и услуги на пазара като престижни. При проучването на този тип поведение различните изследователски перспективи поставят акцент върху специфични негови компоненти и проявления, но учените отдавна са единни в позицията си, че задълбочено познание за процесите, свързани най-общо с поведението на потребителите на пазара, може да се постигне само чрез интердисциплинарен подход. Съществен принос за разбиране на престижното потребление имат редица теоретични и приложни области от сферата на икономиката, социологията, психологията и маркетинга. Разглеждането на престижното потребление като сложен многодименсионален конструкт през призмата на психологическото познание повишава стойността на обяснителните модели за посочения изследователски проблем.
Description: Автореферат на дисертация за присъждане на образователна и научна степен "доктор", Научна специалност: 050621 - Психология на дейността /Икономическа психология/ СУ "Св. Климент Охридски", Философски факултет, Катедра по социална, трудова и педагогическа психология; Научен ръководител Проф. д.ф.н. Крум Крумов
URI: http://hdl.handle.net/10506/1191
Appears in Collections:Автореферати на дисертации / Summaries of PhD&Habilitation Theses

Files in This Item:

File Description SizeFormat
DigiTool - Avtoreferat - Damyana Tsvetanova.htm28.78 kBHTMLView/Open
View Statistics

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

Valid XHTML 1.0! DSpace Software Copyright © 2002-2010  Duraspace - Feedback