DSpace
 

Research at Sofia University >
Faculty of Philosophy >
Магистърски тези / MSc Theses >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/10506/1137

Title: Ефектите на европеизацията: идеологическа трансформация на Германската социалдемократическа партия след Обединението
Authors: Братанова, Ася
Keywords: социалдемокрация
Issue Date: 14-Mar-2013
Publisher: Софийски университет "Св. Климент Охридски"
Citation: Братанова, Ася. Ефектите на европеизацията: идеологическа трансформация на Германската социалдемократическа партия след Обединението. [Магистърска теза]. Научен ръководител гл. ас. д-р Милен Любенов. София, СУ "Св. Климент Охридски", Философски факултет, Катедра Политология, 2013, 78 с.
Abstract: В началото на XXI век социалдемократическата теория и практика са изправени пред нови предизвикателства, които изискват не само преосмисляне, но и дефиниране на нови ценности. Те са свързани преди всичко с някои основни реалности и процеси, които в момента се наблюдават в Европа – процесите на европеизация и глобализация, които поставят под въпрос цялостната концепция за развитие на националната държава и възникването на нови наднационални структури, негативната тенденция на застаряване на европейското население и неговите най-вече идеологически и демографски ефекти. Тези тенденции поставят сериозни предизвикателства пред социалдемократическата автентичност и идентичност, като в новата ситуация все повече се губи представата какво точно е съдържанието на социалдемократическия проект. Политическите партии, включително и Германската социалдемократическа партия (ГСДП), са изправени пред предизвикателството да изградят нови стратегии и да разработят нови политики, за да отговорят на променената ситуация. Въпросът за трансформацията на социалдемокрацията в отговор на новите реалности придобива особено важно и актуално значение в хода на кризата в европейската икономика, която оказва сериозен натиск върху социалната държава (държавата на общото благоденствие, както се обозначава в теорията), възникнала под влиянието и вследствие на усилията на социалдемократическите партии, управлявали през 70-те и 80-те години на XX век. Оттук произлиза и необходимостта да се потърсят нови модели на социална осигуреност, сигурност и справедливост. Всичко това показва, че все още не е решен въпросът за адекватните социалдемократически идейни и политически позиции в съвременния период и средствата, с които ще се реализират целите на социалдемокрацията в една съществено променена обстановка. Значимостта на темата се обуславя от факта, че в центъра на разглежданата проблематика е Германската социалдемократическа партия, която е заемала и продължава да заема особено място сред международната социалдемокрация. Основана през 1863 г., ГСДП притежава богата и поучителна история, изпълнена с превратности. Особено силно е влиянието на партията върху идейното развитие на социалдемокрацията в международен план. Освен това, ГСДП е една от най-силните политически партии в икономически най-мощната европейска държава. Всичко това слага и ще слага силен отпечатък на обективната роля, която партията ще играе в международния живот, в т.ч. и на социалдемокрацията. Проследяването на еволюцията на ГСДП има особено важно значение, тъй като тя представлява пример за това как политическите партии променят своите цели, съобразно измененията на средата, в която функционират. Обществената и научната значимост на връзката между модернизацията и идеологическата трансформация на съвременната социалдемокрация и процесите, протичащи в съвременната глобална епоха, е причината за наличието на широк диапазон мултидисциплинарни изследвания през последните десетилетия. Както динамиката на съвременните процеси, така и идейното развитие на социалдемокрацията, и многопосочната връзка между тях, се изследват от позициите на различни научни дисциплини (правни науки, политология, икономика, социология) и в светлината на множество теоретични парадигми.
Description: Магистърска теза, защитена в СУ "Св. Климент Охридски", Философски факултет, Катедра Политология на 14. 03. 2013 г. Магистърска програма Политически мениджмънт; Научен ръководител гл. ас. д-р Милен Любенов
URI: http://hdl.handle.net/10506/1137
Appears in Collections:Магистърски тези / MSc Theses

Files in This Item:

File Description SizeFormat
1_2013-03-14_751011_mt.pdf996.95 kBAdobe PDFView/Open
View Statistics

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

Valid XHTML 1.0! DSpace Software Copyright © 2002-2010  Duraspace - Feedback