DSpace
 

Research at Sofia University >
Faculty of Economics and Business Administration >
Statistics and Econometrics / Статистика и иконометрия >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/10506/1084

Title: Warrant. Journal “Commercial and competition law”, № 4 (in Bulgarian)
Authors: Kassabova, Kamelia
Keywords: warrant; naked warrant; covered warrant.
Issue Date: 11-Apr-2013
Abstract: В статията ва¬рантът е представен като де¬ри¬ва¬тивна ценна книга, за¬що¬то се еми¬ти¬ра вър¬ху дру¬ги цен¬ни кни¬ги (ба¬зов ак-тив). Той обик¬но¬ве¬но се еми¬ти¬ра ед¬нов¬ре¬мен¬¬¬но с ба¬зо¬ва¬та ценна книга, за която се из¬да¬ва. Спо¬ред ус¬ло¬ви¬я¬та на из¬да¬ва-не ва¬рантът мо¬же да се тър¬гу¬ва от¬дел¬но от ба¬зо¬ва¬та цен¬на кни¬га или в ком¬би¬на¬ция с новата еми¬сия от ценни книги. Об-х¬ва¬тът на ба¬зо¬ви¬те цен¬ни кни¬ги е раз¬но¬об¬ра¬зен, но най-чес¬то то¬ва са ак¬ции, дъл¬го¬ви цен¬ни кни¬ги, ва¬лу¬та и др. Съобразено е, че правото, което носи варантът - да се “за¬пи¬шат” определен брой ценни книги пре¬на¬ся упражняването му на те-ри¬то¬ри¬я¬та на пър¬вич¬но¬то пред¬ла¬га¬не на но¬во¬е¬ми¬ти¬ра¬ни цен¬ни кни¬ги. Акцентирано е, че на¬и¬ме¬но¬ва¬ни¬е¬то на цен¬на¬та кни¬га “ва¬рант” не би¬ва да се смес¬ва с “ва¬ран¬та”, кой¬то се сре¬ща ка-то по¬ня¬тие в по-ста¬ро¬то ни тър¬гов¬с¬ко пра¬во - до¬ку¬мен¬, кой-то ма¬те¬ри¬а¬ли¬зи¬ра за¬лож¬но¬то пра¬во вър¬ху сто¬ка¬та. В съв¬ре-мен¬но¬то тър¬гов¬с¬ко пра¬во то¬зи до¬ку¬мент се на¬ри¬ча за¬ло¬жен за¬пис. Представени са отделните видове варанти: тра¬ди¬ци¬о-нен ва¬рант; гол ва¬рант; пок¬рит ва¬рант. Направено е разграничение между варанта и кол-опцията.
Description: Касабова, К. (2008) Варант. Месечен дайджест „Търговско и конкурентно право”, бр. 4 Kassabova, К. (2008) Warrant. Journal “Commercial and competition law”, № 4 (in Bulgarian)
URI: http://hdl.handle.net/10506/1084
Appears in Collections:Statistics and Econometrics / Статистика и иконометрия

Files in This Item:

There are no files associated with this item.

View Statistics

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

Valid XHTML 1.0! DSpace Software Copyright © 2002-2010  Duraspace - Feedback