DSpace
 

Research at Sofia University >
Faculty of Economics and Business Administration >
Statistics and Econometrics / Статистика и иконометрия >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/10506/1083

Title: Meanings of the concept of financial instrument. Anniversary collection “Europian perspectives”, Sofia (in Bulgarian)
Authors: Kassabova, Kamelia
Keywords: security; bearer security; securities as a financial instrument;dematerialized share; book-entry security.
Issue Date: 11-Apr-2013
Abstract: Статията анализира появата и значението на понятието „финансов инструмент“, тъй като преди въвеждането му бъл-гар¬с¬ка¬та нор¬ма¬тив¬на уред¬ба и прав¬на на¬у¬ка си слу¬жеха са¬мо с по¬ня¬ти¬е¬то “цен¬на кни¬га”. Обяснението се търси в пре¬диз¬ви¬ка-тел¬с¬т¬ва¬та на фи¬нан¬со¬вия свят, които нап¬ра¬ви¬ха тра¬ди¬ци¬он-ното правно при¬със¬т¬вие на “ценната книга” ве¬че не¬дос¬та¬тъч¬но – то не мо¬же да об¬х¬ва¬не ця¬ло¬то мно¬го¬об¬ра¬зие на “ин¬с¬т¬ру¬мен-тите”, пред¬ла¬га¬ни на ка¬пи¬та¬ло¬вите па¬за¬ри. Фи¬нан¬со¬ви¬ят ин¬с¬т-ру¬мент, кой¬то е смис¬ло¬вият цен¬тър на статията, е рож¬ба на ЗПФИ. Фи¬нан¬со¬ви¬ят ин¬с¬т¬ру¬мент е по-ши¬ро¬ко по¬ня¬тие от то-ва за цен¬ни¬те кни¬ги. По си¬ла¬та на чл. 3 ЗПФИ “фи¬нан¬со¬вите ин¬с¬т¬ру¬менти” включ¬ват как¬то цен¬ни кни¬ги, та¬ка и ин¬с¬т¬ру-мен¬ти, раз¬лич¬ни от цен¬ните кни¬ги, ка¬то: ин¬с¬т¬ру¬мен¬ти на па-рич¬ния па¬зар, дя¬ло¬ве на пред¬п¬ри¬я¬тия за ко¬лек¬тив¬но ин¬вес¬ти-ра¬не и де¬ри¬ва¬тив¬ни фи¬нан¬со¬ви ин¬с¬т¬ру¬мен¬ти с раз¬ли¬чен ба¬зов ак¬тив. Прави се извода, че фи¬нан¬со¬ви¬ят ин¬с¬т¬ру¬мент е двуз-нач¬но по¬ня¬тие. Ка¬то ро¬до¬во по¬ня¬тие “фи¬нан¬совият ин¬с¬т¬ру-мент” об¬х¬ва¬ща как¬то цен¬ни¬те кни¬ги, ка¬то по-тяс¬но, ви¬до¬во по¬ня¬тие, та¬ка и от¬дел¬ни¬те ви¬до¬ве фи¬нан¬со¬ви ин¬с¬т¬ру¬мен¬ти, ко¬и¬то ЗПФИ не тре¬ти¬ра ка¬то цен¬ни кни¬ги
Description: Касабова, К. (2008) Значения на понятието финансов инструмент. Юбилеен сборник „Европейски перспективи”, София Kassabova, К. (2008). Meanings of the concept of financial instrument. Anniversary collection “Europian perspectives”, Sofia (in Bulgarian)
URI: http://hdl.handle.net/10506/1083
Appears in Collections:Statistics and Econometrics / Статистика и иконометрия

Files in This Item:

There are no files associated with this item.

View Statistics

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

Valid XHTML 1.0! DSpace Software Copyright © 2002-2010  Duraspace - Feedback