DSpace
 

Research at Sofia University >
Faculty of Economics and Business Administration >
Statistics and Econometrics / Статистика и иконометрия >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/10506/1081

Title: Units of a collective investment undertakings as а financial instrument. Journal “Market and Law” № 12
Authors: Kassabova, Kamelia
Keywords: units a collective investment undertakings; unit trust; common fund
Issue Date: 11-Apr-2013
Abstract: Статията разглежда европейската уредба, която се съдържа в Ди¬рек¬ти¬ва 2003/71/ЕО на Ев¬ро¬пейс¬кия пар¬ла¬мент и на Съ¬ве-та от 4 но¬ем¬в¬ри 2003 г. от¬нос¬но прос¬пек¬та, кой¬то след¬ва да се пуб¬ли¬ку¬ва, ко¬га¬то пуб¬лич¬но се пред¬ла¬гат или до¬пус¬кат до тър¬го¬вия цен¬ни кни¬ги. Там “дя¬ло¬ви еди¬ни¬ци от пред¬п¬ри¬я¬тие за ко¬лек¬тив¬но ин¬вес¬ти¬ра¬не” (Units in collective investment undertakings) се оп¬ре¬де¬лят ка¬то цен¬ни кни¬ги, из¬да¬де¬ни от пред¬п¬ри¬я¬тие за ко¬лек¬тив¬но ин¬вес¬ти¬ра¬не, и пред¬с¬тав¬ля¬ват пра¬ва¬та на учас¬т¬ни¬ци¬те в та¬ко¬ва пред¬п¬ри¬я¬тие вър¬ху не¬го¬ви¬те ак¬ти¬ви. Та¬зи уред¬ба е на¬ме¬ри¬ла сво¬я¬та про¬ек¬ция в чл. 77ш, т. 9 ЗППЦК. Бъл¬гар¬с¬ки¬ят за¬ко¬но¬да¬тел оп¬ре¬де¬ля “дя¬ло¬ве¬те на пред¬п¬ри¬я¬тие за ко¬лек¬тив¬но ин¬вес¬ти¬ра¬не” ка¬то цен¬ни кни¬ги, из¬да¬де¬ни от пред¬п¬ри¬я¬тие за ко¬лек¬тив¬но ин¬вес¬ти¬ра¬не, ко¬и¬то из¬ра¬зя¬ват пра¬ва¬та на тех¬ни¬те при¬те¬жа¬те¬ли вър¬ху ак¬ти¬ви¬те на пред¬п¬ри¬я¬ти¬е¬то за ко¬лек¬тив¬но ин¬вес¬ти¬ра¬не. Тек¬с¬тът на чл. 77ш, т. 9 ЗППЦК е си¬ту¬и¬ран в гла¬ва VI от ЗППЦК, ко¬я¬то рег¬ла¬мен¬ти¬ра ус¬ло¬ви¬я¬та за пуб¬лич¬но пред¬ла¬га¬не и до¬пус¬ка¬не на цен¬ни кни¬ги до тър¬го¬вия на ре¬гу¬ли¬ран па¬зар. Из¬во¬дът, кой¬то мо¬же да се нап¬ра¬ви от та¬зи уред¬ба, е, че дя¬ло¬ве¬те на пред¬п¬ри¬я¬ти¬я¬та за ко¬лек¬тив¬но ин¬вес¬ти¬ра¬не се пред¬ла¬гат пуб-лич¬но и се до¬пус¬кат до тър¬го¬вия на ре¬гу¬ли¬ран па¬зар ка¬то цен¬ни кни¬ги по ре¬да на гла¬ва VI от ЗППЦК.
Description: Касабова, К. (2007) Дяловете на предприятия за колективно инвестиране като финансов инструмент. Месечен дайджест “Пазар и право”, бр. 12 Kassabova, К. (2007) Units of a collective investment undertakings as а financial instrument. Journal “Market and Law” № 12
URI: http://hdl.handle.net/10506/1081
Appears in Collections:Statistics and Econometrics / Статистика и иконометрия

Files in This Item:

There are no files associated with this item.

View Statistics

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

Valid XHTML 1.0! DSpace Software Copyright © 2002-2010  Duraspace - Feedback