DSpace
 

Research at Sofia University >
Faculty of Economics and Business Administration >
Statistics and Econometrics / Статистика и иконометрия >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/10506/1080

Title: Ор¬t¬iоns and Futures as derivative financial instruments. Journal “Commercial Law” № 2 (in Bulgarian)
Authors: Kassabova, Kamelia
Keywords: derivative financial instrument; option (call option, put option); straiking price; futures.
Issue Date: 11-Apr-2013
Abstract: Очер¬та¬ва¬не¬то на прав¬на¬та фи¬зи¬о¬но¬мия на оп¬ци¬я¬та и фючърса е в центъра на статията. Оп¬ци¬я¬та е представена като двуз¬на¬чен тер¬мин. Тя се из¬пол¬з¬ва как¬то със зна¬че¬ни¬е¬то на до¬го¬вор, та¬ка и на пра¬во. Пър¬во е зна¬че¬ни¬е¬то й на до¬го¬вор. Сключ¬ва¬не¬то на то¬зи до¬го¬вор пред¬с¬тав¬ля¬ва юри¬ди¬чес¬ки факт, от кой¬то въз¬ник¬ва су¬бек¬тив¬но¬то пра¬во “оп¬ция” ка¬то вто¬ро зна¬че¬ние на тер¬ми¬на. Прието е, че прав¬на¬та кон¬с¬т¬рук-ция на до¬го¬во¬ра за про¬даж¬ба на пра¬ва съ¬от¬вет¬с¬т¬ва на фи¬нан-со¬вия за¬ми¬съл на оп¬ци¬он¬ния до¬го¬вор, защо¬то чрез не¬го стра-на¬та, ста¬на¬ла ти¬ту¬ляр на оп¬ци¬я¬та, не ку¬пу¬ва, респ. не про¬да¬ва ба¬зо¬вия ак¬тив, а при¬до¬би¬ва пра¬ва вър¬ху то¬зи ак¬тив. Съ¬дър-жа¬ни¬е¬то на прес¬та¬ци¬я¬та при оп¬ци¬он¬ния до¬го¬вор е за дейс¬т¬вие (facere), за прех¬вър¬ля¬¬не на соб¬с¬т¬ве¬ност¬та вър¬ху “дру¬го пра-во” по сми¬съ¬ла на чл. 183 ЗЗД. Въпреки тър¬се¬но¬то сход¬с¬т¬во с кла¬си¬чес¬ки прав¬ни фи¬гу¬ри оп¬ци¬он¬ният до¬го¬вор е определен ка¬то са¬мос¬то¬я¬те¬лен до¬го¬вор, кой¬то гра¬ви¬ти¬ра около до¬го¬во¬ра за по¬куп¬ко-про¬даж¬ба на пра¬ва и из¬ра¬зя¬ва год¬ни за прав¬на за¬щи¬та ин¬те¬ре¬си. Опцията като финансов инструмент е представена през призмата на субективно право. Разгледани са отделните видове опции, между които кол оп¬ци¬я¬та (call option) за ку¬пу¬ва¬не на ба¬зов ак¬тив и пут оп-циията (put option) за про¬даж¬ба на ба¬зов ак¬тив. Ка¬то прав¬но яв¬ле¬ние фю¬чър¬сът, по¬доб¬но на оп¬ци¬я¬та има две про¬яв¬ле¬ния ­ как¬то на до¬го¬вор, та¬ка и на прав¬но за¬дъл¬же¬ние. В ед¬но от зна¬че¬ни¬я¬та си фю¬чър¬сът е до¬го¬вор. Сключ¬ва¬не¬то на то¬зи до-го¬вор пред¬с¬тав¬ля¬ва юри¬ди¬чес¬ки факт, от кой¬то въз¬ник¬ва вто¬ро¬то зна¬че¬ние на фю¬чър¬са ­ на прав¬но за¬дъл¬же¬ние, ко¬е¬то за¬ко¬но¬да¬те¬лят на¬ри¬ча де¬ри¬ва¬ти¬вен фи¬нан¬сов ин¬с¬т¬ру¬мент. Фю¬чър¬сът е ог¬ле¬да¬лен на оп¬ци¬я¬та. Оп¬ци¬я¬та е си¬но¬ним на вид су¬бек¬тив¬но пра¬во, до¬ка¬то фю¬чър¬сът има зна¬че¬ни¬е¬то на вид прав¬но за¬дъл¬же¬ние. Направена е разлика между двата инструмента.
Description: Касабова, К. (2007) Опцията и фючърсът като деривативни финансови инструменти. Списание “Търговско право” бр. 2 Kassabova, К. (2007) Ор¬t-iоns and Futures as derivative financial instruments. Journal “Commercial Law” № 2 (in Bulgarian)
URI: http://hdl.handle.net/10506/1080
Appears in Collections:Statistics and Econometrics / Статистика и иконометрия

Files in This Item:

There are no files associated with this item.

View Statistics

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

Valid XHTML 1.0! DSpace Software Copyright © 2002-2010  Duraspace - Feedback