DSpace
 

Research at Sofia University >
Faculty of Economics and Business Administration >
Statistics and Econometrics / Статистика и иконометрия >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/10506/1079

Title: Legal aspects of financial instrument. With terminology dictionary. Sofia, Publishing hause “Labour and Law”, 2007 (in Bulgarian)
Authors: Kassabova, Kamelia
Keywords: underlying and derivative financial instruments; issuer; public company; investment company; investment securities; regulated market; public offering
Issue Date: 11-Apr-2013
Abstract: Монографията изследва променена правната среда, в която функционира българският капиталов пазар с приемането на Закона за пазарите на финансовите инструменти (ДВ, бр. 52/2007 г.). Центърът на изследването е новото правно понятие за „финансов инструмент” и съотношението му с ценните книги. Финансовият инструмент е представен като двузначно понятие. Като родово понятие „финансовият инструмент” обхваща както ценните книги, като по-тясно, видово понятие, така и отделните видове финансови инструменти, които ЗПФИ не третира като ценни книги. Тези два компонента, от които се състои родовото понятие за финансов инструмент, са детайлно изследвани в настоящата монография. Представени са отделните видове ценни книги, които имат характеристиката и на финансови инструменти, като акциите, облигациите, държавните ценни книги, депозитарните разписки, варантите и другите деривативни ценни книги. Понятието „финансови инструменти, които не са ценни книги” (инструменти на паричния пазар, дялове на предприятия за колективно инвестиране и деривативни финансови инструменти – фючърси, опции, форуърден договор и др. ) се приемат за условно понятие, създадено за целите на ЗПФИ. Те се третират като „различни” от ценните книги от гледна точка на тяхната търговия на съответния капиталов пазар, без да променят същността си на ценни книги през погледа на правната наука. Кратко са представени и основните видове пазари, на които се търгуват финансовите инструменти, между които регулираните пазари, многостранните системи за търговия и сделки, сключвани от инвестиционния посредник - систематичен участник на този пазар. Представени са и различните фактически състави на злоупотреби с финансови инструменти. Полезна част от монографията е терминологичният речник, който дава пояснение на основните понятия, използвани в нея.
Description: Касабова. К. Правни аспекти на финансовите инструменти. С терминологичен речник, София, изд. ИК “Труд и право”, 2007 Kassabova, К. Legal aspects of financial instrument. With terminology dictionary. Sofia, Publishing hause “Labour and Law”, 2007 (in Bulgarian)
URI: http://hdl.handle.net/10506/1079
Appears in Collections:Statistics and Econometrics / Статистика и иконометрия

Files in This Item:

There are no files associated with this item.

View Statistics

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

Valid XHTML 1.0! DSpace Software Copyright © 2002-2010  Duraspace - Feedback