DSpace
 

Research at Sofia University >
Faculty of Economics and Business Administration >
Statistics and Econometrics / Статистика и иконометрия >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/10506/1078

Title: Market manipulations with financial instruments. Journal “Market and Law” № 5 (in Bulgarian)
Authors: Kassabova, Kamelia
Keywords: market manipulation; financial instrument; insiders; insider trading; inside information; price-sensitive information; “disclose or abstain” rule
Issue Date: 11-Apr-2013
Abstract: В статията па¬зар¬ните зло¬у¬пот¬ре¬би с фи¬нан¬со¬ви ин¬с¬т¬ру¬мен¬ти се упот¬ре¬бя¬ва ка¬то ро¬до¬во по¬ня¬тие, в ко¬е¬то се включ¬ват ня-кол¬ко са¬мос¬то¬я¬тел¬ни фак¬ти¬чес¬ки със¬та¬ва. Хи¬по¬те¬зите на тър¬го¬ви¬я¬ с вът¬реш¬на ин¬фор¬ма¬ция и ма¬ни¬пу¬ли¬ра¬не¬то на па¬за-ра на фи¬нан¬со¬ви ин¬с¬т¬ру¬мен¬ти, на¬ред с при¬до¬би¬ва¬не на соб¬с¬т-ве¬ност¬та вър¬ху цен¬ни кни¬ги на ре¬гу¬ли¬ран па¬зар от доб¬ро¬съ-вес¬тен вла¬де¬лец на регулиран пазар (чл. 138 ЗППЦК) са обект на изследване. Изяс¬нени са вза¬и¬мос¬вър¬за¬ни по¬ня¬тия ка¬то “вът¬реш¬но ли¬це” и “вът¬реш¬на ин¬фор¬ма¬ция” и за¬ко¬но¬ва-та заб¬ра¬на за тър¬го¬вия при и с нея. Акцентирано е върху прав¬ните пос¬ле¬ди¬ци от на¬ру¬ша¬ва¬не на заб¬ра¬на¬та за тър¬го¬вия при и с вът¬реш¬на ин¬фор¬ма¬ция. Ге¬не¬зи¬сът е открит в кла¬си-чес¬кия граж¬дан¬с¬коп¬ра¬вен слу¬чай на из¬ма¬ма¬та по сми¬съ¬ла на чл. 29 ЗЗД, но то¬ва не оз¬на¬ча¬ва ана¬ло¬гия меж¬ду граж¬дан¬с-коп¬рав¬ния (ЗЗД) и спе¬ци¬ал¬ния със¬тав (ЗПЗФИ) на из¬ма¬ма¬та. Съг¬лас¬но чл. 7 ЗПЗФИ склю¬че¬на¬та сдел¬ка в про¬ти¬во¬ре¬чие със заб¬ра¬на¬та за тър¬го¬вия при и с вът¬реш¬на ин¬фор¬ма¬ция не е уни¬що¬жа¬е¬ма. Ус¬та¬но¬вя¬ва¬не¬то на ин¬сай¬дер¬с¬ки на¬ру¬ше¬ния е труд¬но и слож¬но и чес¬то меж¬ду сключ¬ва¬не¬то на сдел¬ка¬та и ус¬та¬но¬вя¬ва¬не на на¬ру¬ше¬ни¬е¬то мо¬же да из¬ми¬не про¬дъл¬жи-телно вре¬ме. Затова ос¬пор¬ва¬ни¬я¬та и пре¬дя¬ве¬ни¬те ис¬ко¬ве не вли¬я¬ят на из¬пъл¬не¬ни¬е¬то на склю¬че¬ни¬те сдел¬ки на ре¬гу¬ли¬ран па¬зар. От¬но¬ше¬ни¬я¬та меж¬ду стра¬ни¬те по тях се уреж¬дат по пра¬ви¬ла¬та на обез¬ще¬те¬ние за вре¬ди. Па¬зар¬ни¬те ма¬ни¬пу¬ла¬ции са представени като три хи¬по¬те¬зи - съз¬да¬ва¬не¬то на не¬вяр¬на или под¬веж¬да¬ща пред¬с¬та¬ва за тър¬го¬ви¬я¬та с фи¬нан¬со¬ви ин¬с¬т-ру¬мен¬ти и под¬дър¬жа¬не¬то на це¬на¬та им на из¬кус¬т¬ве¬но ни¬во; из¬пол¬з¬ва¬не¬то на фик¬тив¬ни спо¬со¬би за тър¬го¬вия с фи¬нан¬со¬ви ин¬с¬т¬ру¬мен¬ти; “ма¬со¬во” раз¬п¬рос¬т¬ра¬ня¬ва¬не на не¬вяр¬на или под¬веж¬да¬ща ин¬фор¬ма¬ция за фи¬нан¬со¬ви ин¬с¬т¬ру¬мен¬ти, чрез ко¬я¬то се влияе вър¬ху це¬на¬та им и се под¬веждат оп¬ре¬де¬ле¬ни ли¬ца да ги ку¬пят или про¬да¬дат.
Description: Касабовa, К. (2007) Пазарни злоупотреби с финансови инструменти. Приложение към месечен дайджест “Пазар и право”, бр. 5 Kassabova, К. (2007) Market manipulations with financial instruments. Journal “Market and Law” № 5 (in Bulgarian)
URI: http://hdl.handle.net/10506/1078
Appears in Collections:Statistics and Econometrics / Статистика и иконометрия

Files in This Item:

There are no files associated with this item.

View Statistics

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

Valid XHTML 1.0! DSpace Software Copyright © 2002-2010  Duraspace - Feedback