DSpace
 

Research at Sofia University >
Faculty of Economics and Business Administration >
Statistics and Econometrics / Статистика и иконометрия >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/10506/1073

Title: Protection of shareholders in general and public J.S.C. Sofia, Publishing hause “Labour and Law”, 2010 (in Bulgarian)
Authors: Kassabova, Kamelia
Keywords: public joint stock company
Issue Date: 11-Apr-2013
Abstract: В монографията се въвежда нетипичното правно понятие „обикновено” акционерно дружество (уредено в ТЗ), за да се разграничи от публичното акционерно дружество (уредено в ЗППЦК). За да могат да се установят сходствата и в същото време да се откроят различията между двата правни режима, се използва като основа за теоретичното осветляване обикновеното АД и върху него се нанасят специфичните „цветове” на публичното дружество. Центърът на изследването е „закрилата” на правата на акционерите като превенция срещу евентуалната опасност. Затова в § І от монографията, който обхваща особените правила за сключване на сделки (чл. 236 ТЗ и чл. 114, чл. 114а и чл. 114б ЗППЦК) и преодоляването на конфликта на интереси при договори, сключвани между АД и заинтересовани лица (чл. 240б ТЗ и чл. 114, ал. 2 ЗППЦК) се използва понятието „закрила”. Именно особеният ред, предвиден за сключването на тази категория сделки представлява законодателна гаранция за закрила интересите на акционерите. В § ІІ от монографията, който изследва правното положение на акционерите при изменение на капитала на АД, използвам понятието защита, защото при нарушаване на правата им те са защитени на процесуално ниво с исковете по чл. 71 и 74 ТЗ. В § ІІІ от монографията са изследвани специфичните права на акционера да напусне дружеството при преобразуване и да иска изкупуване на акциите му, което е неговата законодателна „закрила”, ако е гласувал против решението на общото събрание за преобразуване. В § ІV от монографията са разгледани специфичните малцинствени права на акционерите по отношение на общото събрание на АД. Извън обхвата на изследването е общата процесуална защита на акционерите, с изключение на специалната защита, която акционерите имат чрез косвените искове (action pro socio). Тази защита се означава като специална, за да се отграничи от защитата, която акционерите имат по чл. 71 и чл. 74 ТЗ (§ І, р. ІІІ).
Description: Касабова, К. Закрила на акционерите в обикновено и публично акционерно дружество. София, изд. ИК „Труд и право”, 2010 Kassabova, К. Protection of shareholders in general and public J.S.C. Sofia, Publishing hause “Labour and Law”, 2010 (in Bulgarian)
URI: http://hdl.handle.net/10506/1073
Appears in Collections:Statistics and Econometrics / Статистика и иконометрия

Files in This Item:

There are no files associated with this item.

View Statistics

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

Valid XHTML 1.0! DSpace Software Copyright © 2002-2010  Duraspace - Feedback