DSpace
 

Research at Sofia University >
Faculty of Economics and Business Administration >
Statistics and Econometrics / Статистика и иконометрия >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/10506/1068

Title: Special rules for conclusion of a contracts by joint stock company (art. 236 CL). Journal “Commercial and competition law”, № 10 (in Bulgarian)
Authors: Kassabova, Kamelia
Keywords: joint stock company; transaction; contract
Issue Date: 11-Apr-2013
Abstract: Студията представя подробно правната уредба на особените правила за сключване на сделки от АД, която се съдържа в чл. 236 от Търговския закон. Очертан е обхватът на сделките, подчинени на особените правила и фактическият състав на сключването им. Отделено е специално внимание на правните последици от сделка, сключена в нарушение на чл. 236, ал. 1-3 ТЗ. Сделката, сключена в нарушение на изискванията на закона, устава, решението на надзорния съвет, респ. на съвета на директорите е действителна. В основата на тази разпоредба стои по-общото правило, че сделки, които са сключени от органните представители на търговските дружества при условие на exessus mandati са действителни, а не са нищожни. Тази последица се обяснява с целта на законодателя да стимулира поемането на разумен риск, преценен с оглед на интересите на АД и неговите акционер. След като сделката, сключена при нарушаване на изискванията на чл. 236 е действителна, тя обвързва дружеството и третото лице, с което е сключена. Отговорено е на въпроса трябва ли третото лице да е добросъвестно, да не е знаело, че липсва валидно формирана воля за сключването на сделката или не. Отговорът е отрицателен.
Description: Касабова, К. (2009) Особени правила за сключване на сделки от акционерно дружество (чл. 236 ТЗ). Приложение № 5 към Месечен дайджест „Търговско и конкурентно право”, бр. 10 Kassabova, К. (2009) Special rules for conclusion of a contracts by joint stock company (art. 236 CL). Journal “Commercial and competition law”, № 10 (in Bulgarian)
URI: http://hdl.handle.net/10506/1068
Appears in Collections:Statistics and Econometrics / Статистика и иконометрия

Files in This Item:

There are no files associated with this item.

View Statistics

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

Valid XHTML 1.0! DSpace Software Copyright © 2002-2010  Duraspace - Feedback