DSpace
 

Research at Sofia University >
Faculty of Economics and Business Administration >
Statistics and Econometrics / Статистика и иконометрия >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/10506/1067

Title: Actio pro socio in article 240а оf Commercial Law. Journal “Commercial and competition law”, № 7 (in Bulgarian)
Authors: Kassabova, Kamelia
Keywords: Shareholders derivative action; Actio pro socio
Issue Date: 11-Apr-2013
Abstract: Статията изследва въвеждането в българското акционерно право с 240а ТЗ (ДВ, бр. 58/2003 г.) на деривативния иск (shareholders’ derivative action) като аналог на римскоправната actio pro socio. Искът по чл. 240а ТЗ отразява съвременните тенденции в корпоративното управление, намерили място и в българския закон. Сред тях са: задължението на членовете на управителните органи да полагат грижата на добър търговец и да се ръководят от интересите на АД и на неговите акционери (чл. 237, ал. 2 ТЗ); сделките на разпореждане със съществено имущество на АД (чл. 236 ТЗ) или сделките между АД и членовете на неговите съвети или свързани с тях лица (чл. 240б ТЗ). Деривативният иск дава право на акционери, които притежават поне 10 на сто от капитала на АД да предявят иск за търсене на отговорност от членове на съвета на директорите, съответно на надзорния и управителния съвет, за вреди, причинени на дружеството. В статията се търси мястото на деривативния иск в системата от защитни права на акционера. Обяснени са защитната и контролна функция на деривативния иск и неговата субсидиарност. Тъй като чрез деривативния иск акционерът упражнява чуждо право (actio pro socio) - това на акционерното дружество срещу членовете на съветите за вреди, причинени му с действия или бездействия, се търси сходство между него и сурогационния иск по 134 ЗЗД.
Description: Касабова, К. (2009) Деривативният иск по чл. 240а ТЗ (Отговорност по искане на акционери). Месечен дайджест „Търговско и конкурентно право”, бр. 7 Kassabova, К. (2009) Actio pro socio in article 240а оf Commercial Law. Journal “Commercial and competition law”, № 7 (in Bulgarian)
URI: http://hdl.handle.net/10506/1067
Appears in Collections:Statistics and Econometrics / Статистика и иконометрия

Files in This Item:

There are no files associated with this item.

View Statistics

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

Valid XHTML 1.0! DSpace Software Copyright © 2002-2010  Duraspace - Feedback