DSpace
 

Research at Sofia University >
Faculty of Economics and Business Administration >
Statistics and Econometrics / Статистика и иконометрия >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/10506/1066

Title: Depository receipts. Journal “Finances and law”, № 6 (in Bulgarian
Authors: Kassabova, Kamelia
Keywords: depository receipt; global depository receipts “GDR”; european depository receipts, “EDR”; international depository Receipt “IDR”; american depository receipts “ADR”=
Issue Date: 11-Apr-2013
Abstract: В статията обект на изследване са бъл¬гар¬с¬ките де¬по¬зи¬тар¬ни раз¬пис¬ки в качеството им на цен¬на кни¬га, емити¬ра¬на в Р Бъл-га¬рия, ко¬я¬то пре¬дос¬та¬вя пра¬ва, про¬из¬вод¬ни от пра¬ва¬та по дру¬га (ба¬зо¬ва цен¬на кни¬га), ка¬то пра¬ва¬та по ба¬зо¬ва¬та цен¬на кни¬га се уп¬раж¬ня¬ват в пол¬за на при¬те¬жа¬те¬ли¬те на про¬из¬вод-на¬та цен¬на кни¬га. Акцентира се, че на¬и¬ме¬но¬ва¬ни¬е¬то “бъл¬гар¬с-ка де¬по¬зи¬тар¬на раз¬пис¬ка” е по¬доб¬но на на¬и¬ме¬но¬ва¬ни¬е¬то за ши¬ро¬ко раз¬п¬ро¬стра¬не¬ни¬те на меж¬ду¬на¬род¬ни¬те ка¬пи¬та¬ло¬ви па-за¬ри де¬по¬зи¬тар¬ни раз¬пис¬ки, ко¬и¬то съ¬що имат зна¬че¬ни¬е¬то на де¬ри¬ва¬тив¬ни цен¬ни кни¬ги и са обект на са¬мос¬то¬я¬тел¬на уредба. Обстойно е очертана разликата между тях. Представени са видовете депозитарни разписки: Гло¬бал¬ни де¬по¬зи¬тар¬ни раз-пис¬ки (Global Depository Receipts, “GDR”); Eвро¬пейс¬ки де¬по-зи¬тар¬ни раз¬пис¬ки (European Depository Receipts, “EDR”); Меж¬ду¬на¬род¬ни де¬по¬зи¬тар¬ни раз¬пис¬ки (International Depository receipt, “IDR”). Ка¬то прав¬но яв¬ле¬ние де¬по¬зи¬тар¬на-та раз¬пис¬ка е представена като прех¬вър¬ли¬ма, де¬ри¬ва¬тив¬на цен¬на кни¬га, ко¬я¬то пре¬дос¬та¬вя пра¬ва вър¬ху ба¬зо¬ви цен¬ни кни-ги, еми¬ти¬ра¬ни в дру¬га дър¬жа¬ва. Депо¬зи¬тар¬на¬та раз¬пис¬ка се оп¬ре¬де¬ля и ка¬то прех¬вър¬лим “сер¬ти¬фи¬кат за соб¬с¬т¬ве¬ност” вър¬ху дя¬ло¬ви и дъл¬го¬ви цен¬ни кни¬ги на чужес¬т¬ра¬нен еми-тент, ре¬гис¬т¬ри¬ран в стра¬на из¬вън ка¬пи¬та¬ло¬вия па¬зар, на кой¬то де¬по¬зи¬тар¬ни¬те раз¬пис¬ки се тър¬гу¬ват. Очертан е ме¬ха¬низ¬мът на еми¬ти¬ра¬не, прех¬вър¬ля¬не и прек¬ра¬тя¬ва¬не на де¬по¬зи¬тар¬ни¬те раз¬пис¬ки
Description: Касабова, К. (2009) Депозитарните разписки. Месечен дайджест „Финанси и право”, бр. 6 Kassabova, К. (2009) Depository receipts. Journal “Finances and law”, № 6 (in Bulgarian
URI: http://hdl.handle.net/10506/1066
Appears in Collections:Statistics and Econometrics / Статистика и иконометрия

Files in This Item:

There are no files associated with this item.

View Statistics

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

Valid XHTML 1.0! DSpace Software Copyright © 2002-2010  Duraspace - Feedback