DSpace
 

Research at Sofia University >
Faculty of Economics and Business Administration >
Business Administration / Стопанско управление >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/10506/1052

Title: Глобални предизвикателства пред малките и средните предприятия. СУ „Св. Климент Охридски”, Стопански факултет, София
Authors: Vladimirov, Zheliu
Issue Date: 26-Mar-2013
Abstract: В монографията са представени синтетично резултатите от редица изследвания относно новите предизвикателства, пред които са изправени малките и средните предприятия (МСП) в условията на все по-глобализиращата се световна икономика. Тези предизвикателства са най-разнообразни, доколкото зависят от спецификата на предприятието, сектора, пазара и институционалните условия в дадената страна. За целите на анализа обаче те са обобщени в четири основни групи. Първата група е свързана с все по-нарастващата необходимост от съобразяване на дейността на МСП с международните стандарти, главно за управление на качеството, условията на труд и опазването на околната среда. Втората група се отнася до по-интензивното внедряване и използване на новите информационни и комуникационни технологии (ИКТ) за целите на оптимизацията на вътрешните процеси и включването в е-бизнеса. Третата група е обединена от императива за иновациите, докато четвъртата група отразява натиска към все по-активна интернационализация. Тези четири групи предизвикателства представляват взаимосвързани фактори, които влияят върху растежа и успешното или неуспешно представяне на МСП. Те формират теоретичната рамка на изследването и практическата рамка, в която са принудени да оперират днес МСП. Резултатите от анализа биха представлявали интерес за студенти по стопанско управление и икономика; предприемачи/мениджъри на МСП; браншови асоциации; държавни агенции, отговорни за съставянето и провеждането на политики в подкрепа на развитието на МСП.
URI: http://hdl.handle.net/10506/1052
ISBN: 978-954-07-3215-2
Appears in Collections:Business Administration / Стопанско управление

Files in This Item:

There are no files associated with this item.

View Statistics

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

Valid XHTML 1.0! DSpace Software Copyright © 2002-2010  Duraspace - Feedback